KVKK Aydınlatma Metni ve Mesafeli Satış Sözleşmesi

KVKK AYDINLATMA METNİ VE ÖN BİLGİLENDİRME VE MESAFELİ SATIŞ SÖZLEŞMESİ

KVKK AYDINLATMA METNİ

Buğday Ekolojik Yaşamı Destekleme Derneği (Buğday Derneği); “veri sorumlusu” sıfatıyla 6698 sayılı
“Kişisel Verilerin Korunması Kanunu” kişisel verilerinizin korunmasına ve güvenliğine azami özen göstermektedir.Bu kapsamda, başta özel hayatın gizliliği olmak üzere kişilerin temel hak ve özgürlüklerini korumak ve kişisel verilerin korunması amacıyla düzenlenen 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu (“Kanun”) ve ilgili mevzuat uyarınca kişisel verilerinizin toplanma şekilleri, işlenme amaçları, işlemenin hukuki nedenleri ve haklarınız konularında Veri Sorumlusu sıfatıyla aydınlatma metnimizi dikkatinize sunarız. Kişisel verilerinizin işlenmesine ilişkin olarak Buğday Ekolojik Yaşamı Destekleme Derneği Kişisel Veri İşleme Envanteri Ve Kişisel Verilerin Toplanması İşlenmesi ve Aktarılması Politikasına buradan ulaşabilirsiniz. Kişisel verilerin saklama ve imha politikasına dair bilgilere, buradan ulaşabilirsiniz.

Bu metin; 6698 sayılı “Kişisel Verilerin Korunması Kanunu” m. 10 uyarınca aydınlatma yükümlülüğümüzü
yerine getirmek amacını taşımaktadır.

1. Veri Sorumlusu ve Temsilcisi:
6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu (“6698 sayılı KVK K.”) uyarınca, kişisel verileriniz; veri
sorumlusu olarak Buğday Derneği tarafından aşağıda açıklanan kapsamda işlenebilecektir.
2. Kişisel Verilerin Hangi Amaçla İşleneceği:
Kişisel verilerin işlenme şartları başlığını taşıyan 6698 sayılı KVK K. m. 5’e göre, kural olarak kişisel veriler ilgili kişinin açık rızası olmaksızın işlenemez. Ancak aşağıdaki şartlardan birinin varlığı hâlinde, ilgili kişinin açık rızası aranmaksızın kişisel verilerinin işlenmesi mümkündür:
Kanunlarda açıkça öngörülmesi.

 • – Fiili imkânsızlık nedeniyle rızasını açıklayamayacak durumda bulunan veya rızasına hukuki
  geçerlilik tanınmayan kişinin kendisinin ya da bir başkasının hayatı veya beden bütünlüğünün
  korunması için zorunlu olması.
 • – Bir sözleşmenin kurulması veya ifasıyla doğrudan doğruya ilgili olması kaydıyla, sözleşmenin
  taraflarına ait kişisel verilerin işlenmesinin gerekli olması.
 • – Veri sorumlusunun hukuki yükümlülüğünü yerine getirebilmesi için zorunlu olması.
 • – İlgili kişinin kendisi tarafından alenileştirilmiş olması.
 • – Bir hakkın tesisi, kullanılması veya korunması için veri işlemenin zorunlu olması.
 • – İlgili kişinin temel hak ve özgürlüklerine zarar vermemek kaydıyla, veri sorumlusunun meşru
  menfaatleri için veri işlenmesinin zorunlu olması.

Özel nitelikli kişisel verilerin işlenme şartları başlığını taşıyan 6698 sayılı KVK m. 6’ya göre, kişilerin ırkı, etnik kökeni, siyasi düşüncesi, felsefi inancı, dini, mezhebi veya diğer inançları, kılık ve kıyafeti, dernek, vakıf ya da sendika üyeliği, sağlığı, cinsel hayatı, ceza mahkûmiyeti ve güvenlik tedbirleriyle ilgili verileri ile biyometrik ve genetik verileri özel nitelikli kişisel veridir. Kural olarak özel nitelikli kişisel verilerin, ilgilinin açık rızası olmaksızın işlenmesi yasaktır. Ancak, yukarıda belirtilen sağlık ve cinsel hayat dışındaki özel nitelikli kişisel veriler de kanunlarda öngörülen hâllerde ilgili kişinin açık rızası aranmaksızın işlenebilir. Sağlık ve cinsel hayata ilişkin kişisel veriler ise ancak kamu sağlığının korunması, koruyucu hekimlik, tıbbî teşhis, tedavi ve bakım hizmetlerinin yürütülmesi, sağlık hizmetleri ile finansmanının planlanması ve yönetimi amacıyla, sır saklama yükümlülüğü altında bulunan kişiler veya yetkili kurum ve kuruluşlar tarafından ilgilinin açık rızası aranmaksızın işlenebilir. Özel nitelikli kişisel verilerin işlenmesinde, ayrıca Kurul tarafından belirlenen yeterli önlemlerin alınması şarttır.

Kişisel verileriniz Buğday Derneği tarafından yukarıda belirtilen 6698 sayılı Kanun’un 5. ve 6. maddelerinde belirtilen kişisel veri işleme şartları dâhilinde ve aşağıda sıralanan amaçlarla işlenebilecektir:

 • – Dernekler Kanunu, Türk Ticaret Kanunu, Vergi Usul Kanunu ve ilgili sair mevzuattan kaynaklanan yasal yükümlülükleri çerçevesinde faaliyetlerin gerçekleştirilebilmesi,
 • – SGK kayıtlarının yapılabilmesi için, yürürlükteki İş Kanunu ve İş Sağlığı ve Güvenliği Kanunu’nun uygulamaları kapsamında kişilerin personel özlük dosyasında bulunması zorunlu evrakların tamamlanması, faaliyet konusu işin yapılması sırasında iş hukukundan kaynaklanan yükümlülüklerin yerine getirilip getirilmediğini tespit, işyerlerinin, merkez ve şubelerin, üyelerin, gönüllülerin motorlu taşıtların, müşterilerin güvenliğini temin, herhangi bir kaza halinde yargısal süreçler için delillerin toplanması,
 • – İşe alım süreçlerinde mülakat amaçlı iletişim kurmak ve mülakat sırasında kişinin nitelikleri ve
  deneyimleri ile işe alım yapılacak açık pozisyonun uyumlu olup olmadığını tespit ve güvenlik,
 • – Mal ve hizmet tedarikçilerinden temin edilen ve BUĞDAY DERNEĞİNİN faaliyetlerini yerine getirmek için gerekli hizmetlerin BUĞDAY DERNEĞİ ’ne sunulmasının sağlanması ve bunun denetlenmesi, BUĞDAY DERNEĞİ ’nin iştigal konusuna uygun faaliyetlerin gerçekleştirilebilmesi,
 • – BUĞDAY DERNEĞİ ’nin faaliyet göstermiş olduğu merkez, şube ve işyerlerine her ne sebeple olursa olsun gelen, motorlu taşıtlarına her ne sebeple olursa olsun binen tüm ziyaretçilerin kişisel verileri BUĞDAY DERNEĞİ ’nin faaliyet göstermiş olduğu merkez, şube, işyerleri ve araçlarının güvenliğinin sağlanması ve ziyaretçilerin talep ve şikâyetlerinin iletilmesi için telefon aramaları sonucu güvenlik nedeniyle ses kayıtları ilgili mevzuat kapsamındaki yükümlülüklerinin yerine getirilmesi.

3. Kişisel Veri Toplamanın Yöntemi ve Hukuki Sebebi:
Kişisel verileriniz Buğday Derneği tarafından farklı kanallar ve farklı hukuki sebeplere dayanarak; işbu
metnin (2) ve (3) maddeleri kapsamında sayılan amaç ve hukuki sebeplerle, her türlü yazılı, sözlü, görsel,
işitsel cihazlar ve evraklar vasıtasıyla, Buğday Derneğine ait işyerlerine, işyerinin giriş, sekreterya,
operasyon, muhasebe/finans, yönetim, toplantı odası, mutfak ve sair bölümlerine/odalarına, otoparklarına
yerleştirilmiş görsel ve işitsel kayıt yapabilen cihazlarla, elektronik/uydusal yer belirleme sistemleri (gps) yoluyla, elektronik iletişimin gözetlenmesi (internet, e-posta ve telefon kullanımı) yollarıyla ve sair her türlü fiziki ve elektronik ortamlardan otomatik olan ya da olmayan yöntemlerle toplanmaktadır.

Bu yöntemlerle toplanan kişisel verileriniz 6698 sayılı KVKK’nın 5. ve 6. maddelerinde belirtilen kişisel veri işleme şartları ve amaçları kapsamında bu metnin (2) ve (3). maddelerinde belirtilen amaçlarla da
işlenebilmekte ve 6698 sayılı KVK K.nun 8. ve 9. maddelerinde belirtilen kişisel veri işleme şartları ve
amaçları ile sınırlı olarak da aktarılabilmektedir.

4. İşlenen Kişisel Verilerin Kimlere ve Hangi Amaçla Aktarılabileceği:
Kişisel verilerin aktarılması başlığını taşıyan 6698 sayılı KVKK. m.8’e göre, kişisel veriler, ilgili kişinin açık rızası olmaksızın aktarılamaz.

Kişisel veriler; kişisel veri sahibinin açık rızası aranmaksızın işlenebildiği hallerde açık rıza aranmaksızın üçüncü kişilere de aktarılabilir. Aynı şekilde yeterli önlemler alınmak kaydıyla, sağlık ve cinsel hayat dışındaki özel nitelikli kişisel veriler de, kanunlarda öngörülen hâllerde ilgili kişinin açık rızası aranmaksızın aktarılabilir. Sağlık ve cinsel hayata ilişkin kişisel veriler ise ancak kamu sağlığının korunması, koruyucu hekimlik, tıbbî teşhis, tedavi ve bakım hizmetlerinin yürütülmesi, sağlık hizmetleri ile finansmanının planlanması ve yönetimi amacıyla, sır saklama yükümlülüğü altında bulunan kişiler veya yetkili kurum ve kuruluşlar tarafından ilgilinin açık rızası aranmaksızın aktarılabilir. Kişisel verilerin aktarılmasına ilişkin diğer kanunlarda yer alan hükümler saklıdır.

Kişisel verilerin yurt dışına aktarılması başlığını taşıyan KVKK m. 9’a göre, kişisel veriler, kural olarak ilgili kişinin açık rızası olmaksızın yurt dışına aktarılamaz. Ancak kişisel veriler, kişisel verilerin açık rızası aranmaksızın işlenebildiği hallerde üçüncü kişilere de aktarılabilir. Aynı şekilde yeterli önlemler alınmak kaydıyla, sağlık ve cinsel hayat dışındaki özel nitelikli kişisel veriler, kanunlarda öngörülen hâllerde ilgili kişinin açık rızası aranmaksızın yurt dışına aktarılabilir. Sağlık ve cinsel hayata ilişkin kişisel veriler ise ancak kamu sağlığının korunması, koruyucu hekimlik, tıbbî teşhis, tedavi ve bakım hizmetlerinin yürütülmesi, sağlık hizmetleri ile finansmanının planlanması ve yönetimi amacıyla, sır saklama
yükümlülüğü altında bulunan kişiler veya yetkili kurum ve kuruluşlar tarafından ilgilinin açık rızası
aranmaksızın yurt dışına aktarılabilir. Özel nitelikli kişisel verilerin yurt dışına aktarılabilmesi için ayrıca

 • – Yeterli korumanın bulunması,
 • – Yeterli korumanın bulunmaması durumunda Türkiye’deki ve ilgili yabancı ülkedeki veri sorumlularının yeterli bir korumayı yazılı olarak taahhüt etmeleri ve Kurulun izninin bulunması, kaydıyla ilgili kişinin açık rızası aranmaksızın yurt dışına aktarılabilir
 • – Yeterli korumanın bulunduğu ülkeler Kurulca belirlenerek ilan edilir
 • – Kişisel verilerin yurt dışına aktarılmasına ilişkin diğer kanunlarda yer alan hükümler saklıdır.

Yukarıda belirtilen düzenlemelere uygun olarak işlenen kişisel verileriniz;

İşbu aydınlatma metninin 2. maddesinde yer alan amaçlar doğrultusunda, Dernekler Hukuku Mevzuatı,
Türk Borçlar Kanunu, İş Kanunu, İşçi Sağlığı ve İş Güvenliği Kanunu, Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık
Sigortası Kanunu, İnternet Ortamında Yapılan Yayınların Düzenlenmesi ve Bu Yayınlar Yoluyla İşlenen Suçlarla Mücadele Edilmesi Hakkında Kanun, Türk Ticaret Kanunu, Vergi Usul Kanunu, 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu ve diğer mevzuat hükümlerinin izin verdiği kurum veya kuruluşlara; Kişisel Verileri Koruma Kurumu, Maliye Bakanlığı, Gümrük ve Ticaret Bakanlığı, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı, Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumu gibi kamu tüzel kişilerine; bağlı ortaklıklarımıza ve/veya doğrudan/dolaylı yurtiçi/yurt dışı iştiraklerimize; dernek faaliyetlerimizi yürütmek üzere sözleşme ile hizmet aldığımız, işbirliği yaptığımız kişi ve kurumlarla, her türlü kişisel verilerinizin muhafazası, yetkisiz erişimlerin önlenmesi ve hukuka aykırı olarak işlenmelerinin önlenmesi gibi işyeri güvenliği tedbirlerinin alınmasında derneğimiz ile müşterek ve müteselsil sorumlu olan, program ortağı yurtiçi/yurt dışı kuruluşlara, dernek yönetim organlarına ve diğer üçüncü kişilere 6698 sayılı KVKK m. 8. ve 9.’da belirtilen kişisel veri işleme şartları ve amaçları ile sınırlı olarak aktarılabilecektir.

5. Kişisel Verilerin Saklanma Süresi:
Buğday Derneği; kişisel verilerinizi işbu Kişisel Verilerin İşlenmesine İlişkin Aydınlatma Metni’nde belirtilen amaçların ve ilgili mevzuatın gerektirdiği süre boyunca saklayacaktır. Buna ek olarak buğday Derneği, veri sahibi ile arasında doğabilecek herhangi bir uyuşmazlık durumunda, uyuşmazlık kapsamında gerekli savunmaların gerçekleştirilebilmesi amacıyla sınırlı olmak üzere ve ilgili mevzuat uyarınca belirlenen zamanaşımı süreleri boyunca kişisel verileri saklayabilecektir.

6. Veri Güvenliğine İlişkin Önlem ve Taahhütler:
Buğday Derneği, kişisel verilerin hukuka aykırı olarak işlenmemesini ve bu verilere hukuka aykırı olarak
erişilmemesini ve kişisel verilerin muhafazasını sağlamak amacıyla uygun güvenlik düzeyini temin etmeye
yönelik gerekli teknik ve idari tedbirleri almayı, gerekli denetimleri yaptırmayı taahhüt eder. Buğday
Derneği; elde ettiği kişisel verileri işbu Kişisel Verilerin İşlenmesine İlişkin Aydınlatma Metni ile ilgili yasal mevzuata aykırı olarak başkasına açıklamayacak ve işleme amacı dışında kullanmayacaktır.

7. Kanun Kapsamındaki Haklarınız:
Kanun’un 11. maddesi uyarınca, veri sahipleri olarak;

 • – Kişisel veri işlenip işlenmediğini öğrenme,
 • – Kişisel verileri işlenmişse buna ilişkin bilgi talep etme,
 • – Kişisel verilerin işlenme amacını ve bunların amacına uygun kullanılıp kullanılmadığını
  öğrenme,
 • – Yurt içinde veya yurt dışında kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişileri bilme,
 • – Kişisel verilerin eksik veya yanlış işlenmiş olması hâlinde bunların düzeltilmesini isteme ve bu
  kapsamda yapılan işlemin kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini isteme,
 • – 6698 sayılı Kanun ve ilgili diğer kanun hükümlerine uygun olarak işlenmiş olmasına rağmen, işlenmesini gerektiren sebeplerin ortadan kalkması hâlinde kişisel verilerin silinmesini veya yok edilmesini isteme ve bu kapsamda yapılan işlemin kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini isteme,
 • – İşlenen verilerin münhasıran otomatik sistemler vasıtasıyla analiz edilmesi suretiyle kişinin kendisi aleyhine bir sonucun ortaya çıkmasına itiraz etme,
 • – Kişisel verilerin kanuna aykırı olarak işlenmesi sebebiyle zarara uğraması hâlinde zararın giderilmesini talep etme, haklarına sahipsiniz.

Söz konusu haklarınıza ilişkin taleplerinizi, kişisel veri sahipleri olarak yazılı bir şekilde Osmanağa Mah,Kısmet Apt, Mürver Çiçeği Sk. No:4 D:No: 5, 34714 Kadıköy/İstanbul adresine yazılı olarak,dernek@bugday.org adresine güvenli elektronik imzanız veya mobil imzanız göndereceğiniz e-posta ile iletilmesi halinde 30 (otuz) gün içerisinde değerlendirilerek sonuçlandırılacaktır. Veri Sahibi tarafından iletilen taleplerde, veri sahibinin adı, soyadı, başvuru yazılı ise imzası, TC kimlik numarası ya da yabancı ise uyruğu, pasaport numarası veya varsa kimlik numarası, tebligata esas yerleşim yeri veya iş adresi, varsa bildirime esas elektronik posta adresi, telefon ve faks numarası ve talep konusu bulunması zorunludur. Taleplere ilişkin olarak yazılı şekilde yanıt verilecek olması halinde on sayfaya kadar ücret alınmayacak olup, Buğday Derneği’nin on sayfanın üzerindeki yanıtlar için mevzuatın öngördüğü ücret tarifesi üzerinden ücret talep etme hakkı saklıdır. Başvuruya verilecek yanıtın CD, flash bellek gibi bir kayıt ortamında verilmesi halinde ise Buğday Derneği, talepte bulunan Veri Sahibi’nden kayıt ortamının maliyeti tutarında ücret talep edebilir.

8. Metindeki Değişiklikler:
Buğday Derneği, işbu Metin’de yer alan hükümleri dilediği zaman yayımlamak suretiyle değiştirebilir.
Buğday Derneği’nin değişiklik yaptığı hükümler yayınlandığı tarihte yürürlük kazanır.

ÖN BİLGİLENDİRME VE MESAFELİ SATIŞ SÖZLEŞMESİ

1. MADDE: TARAFLAR

 

I) SATICI

Ünvanı 

Buğday Derneği İktisadi İşletmesi (Bundan sonra SATICI olarak anılacaktır.)

MERSİS Numarası

2537487629771222

Adresi

Osmanağa Mahallesi, Yoğurtçu Şükrü Sokak, A.H. Uzunal İş Merkezi, No: 48 Daire:6 Kadıköy-İstanbul

Telefon

0216 349 99 33


Faks 

0216 345 99 39


E-posta

dukkan@bugday.org

 

II) ALICI

SATICI’nın dukkan.bugday.org sitesi üzerinden alışveriş yapan kişidir (Bundan sonra ALICI olarak anılacaktır.)

2. MADDE: KONU VE AMAÇ

İşbu sözleşme (“Sözleşme”) 27.11.2014 Tarih ve 29188 sayılı Resmi Gazetede yayınlanan Mesafeli Sözleşmeler Yönetmeliği (“Mesafeli Sözleşmeler Yönetmeliği”) gereği internet üzerinden gerçekleştiren satışlar için sözleşme yapılması zorunluluğuna istinaden düzenlenmiş olup; Sözleşme’nin konusu, SATICI'nın, ALICI'ya, dukkan.bugday.org internet sitesi üzerinden elektronik ortamda satışını yaptığı ürünün satışı ve teslimi ile ilgili olarak 6502 sayılı Tüketicilerin Korunması Hakkındaki Kanun ve Mesafeli Sözleşmeler Yönetmeliği ("Yönetmelik") hükümleri gereğince tarafların hak ve yükümlülüklerinin saptanmasıdır.

3. MADDE: SÖZLEŞME KONUSU ÜRÜN VE/VEYA HİZMET BİLGİLERİ

3.1 İşbu sözleşme konusu ürünün vergiler dahil satış bedeli ve ödeme şekli siparişin sonlandığı andaki bilgilerden oluşmakta; ve ALICI’nın belirtmiş olduğu elektronik posta adresine de gönderilmektedir.

3.2 Sözleşme konusu ürünün tüm vergiler dâhil satış fiyatı aşağıda gösterilmiştir.

Ürün Açıklaması

Adet

Birim Fiyatı

Ara Toplam
(KDV Dahil)

 

 

 

 

Kargo Tutarı

 

 

 

Toplam :

 

Ödeme Şekli ve Planı

Teslimat Adresi

Teslim Edilecek Kişi

Fatura Adresi

Sipariş Tarihi

Teslimat Tarihi: Ödemenin yapıldığı tarihten itibaren 15 gün

Teslim Şekli: Kargo

3.3 Ürün sevkiyat masrafı olan kargo ücreti Madde 3.2’de “Toplam” olarak belirtilen rakama dahil edilmiş olup ALICI tarafından SATICI’ya ödenecektir. Kargo firmasının, ürünü ALICI’ya teslimi aşamasında karşılaşacağı her türlü sorun nedeniyle, siparişi verilen ürünün ALICI’ya teslim edilememesinden dolayı SATICI sorumlu tutulamaz. Teslim anında ALICI’nın adresinde bulunmaması durumunda dahi SATICI, edimini tam ve eksiksiz olarak yerine getirmiş olarak kabul edilecektir.

3.4 Sözleşme konusu ürünün teslimatı için işbu Sözleşmenin imzalanması veya ALICI tarafından okunup, kabul edildiğini gösteren bir işaretle birlikte elektronik ortamda kabul ve akdedilmiş bir nüshasının SATICI’ya ulaştırılmış olması ve bedelinin ALICI tarafından ödenmiş olması şarttır.

4. MADDE: FATURA BİLGİLERİ

Ad/Soyad/Unvan:

Adres:
Telefon:
Faks:
E-posta/kullanıcı adı:
Fatura teslim: Fatura sipariş teslimatı sırasında fatura adresine sipariş ile birlikte teslim edilecektir.

5. MADDE: GENEL HÜKÜMLER

5.1 ALICI, SATICI’ya ait internet sitesinde sözleşme konusu ürünün temel nitelikleri, satış fiyatı ve ödeme şekli ile teslimata ilişkin ön bilgileri okuyup, bilgi sahibi olduğunu, elektronik ortamda gerekli teyidi verdiğini kabul, beyan ve taahhüt eder. ALICI’nın; Ön Bilgilendirmeyi elektronik ortamda teyit etmesi, mesafeli satış sözleşmesinin kurulmasından evvel, SATICI tarafından ALICI’ya verilmesi gereken adresi, siparişi verilen ürüne ait temel özellikleri, ürünün vergiler dâhil fiyatını, ödeme ve teslimat bilgilerini de doğru ve eksiksiz olarak edindiğini kabul, beyan ve taahhüt eder.

5.2 Sözleşme konusu her bir ürün, 30 günlük yasal süreyi aşmamak kaydı ile ALICI’nın yerleşim yeri uzaklığına bağlı olarak internet sitesindeki ön bilgiler kısmında belirtilen süre zarfında ALICI veya ALICI’nın gösterdiği adresteki kişi ve/veya kuruluşa teslim edilir. Bu süre içinde ürünün ALICI’ya teslim edilememesi durumunda, ALICI’nın sözleşmeyi feshetme hakkı saklıdır.

5.3 SATICI, Sözleşme konusu ürünü eksiksiz, siparişte belirtilen niteliklere uygun ve varsa garanti belgeleri, kullanım kılavuzları işin gereği olan bilgi ve belgeler ile teslim etmeyi, her türlü ayıptan arî olarak yasal mevzuat gereklerine göre sağlam, standartlara uygun bir şekilde işi doğruluk ve dürüstlük esasları dâhilinde ifa etmeyi, hizmet kalitesini koruyup yükseltmeyi, işin ifası sırasında gerekli dikkat ve özeni göstermeyi, ihtiyat ve öngörü ile hareket etmeyi kabul, beyan ve taahhüt eder.

5.4 SATICI, sözleşmeden doğan ifa yükümlülüğünün süresi dolmadan ALICI’yı bilgilendirmek ve açıkça onayını almak suretiyle eşit kalite ve fiyatta farklı bir ürün tedarik edebilir.

5.5 SATICI, sipariş konusu ürünün teslimatının yerine getirilmesinin imkânsızlaşması halinde sözleşme konusu yükümlülüklerini yerine getiremezse, bu durumu, öğrendiği tarihten itibaren 3 gün içinde yazılı olarak tüketiciye bildireceğini, 14 günlük süre içinde toplam bedeli ALICI’ya iade edeceğini kabul, beyan ve taahhüt eder. 

5.6 ALICI, Sözleşme konusu ürünün teslimatı için işbu Sözleşme’yi elektronik ortamda teyit edeceğini, herhangi bir nedenle sözleşme konusu ürün bedelinin ödenmemesi ve/veya banka kayıtlarında iptal edilmesi halinde, SATICI’nın sözleşme konusu ürünü teslim yükümlülüğünün sona ereceğini kabul, beyan ve taahhüt eder.

5.7 SATICI, tarafların iradesi dışında gelişen, önceden öngörülemeyen ve tarafların borçlarını yerine getirmesini engelleyici ve/veya geciktirici hallerin oluşması gibi mücbir sebepler halleri nedeni ile sözleşme konusu ürünü süresi içinde teslim edemez ise, durumu ALICI'ya bildireceğini kabul, beyan ve taahhüt eder. ALICI da siparişin iptal edilmesini, sözleşme konusu ürünün varsa emsali ile değiştirilmesini ve/veya teslimat süresinin engelleyici durumun ortadan kalkmasına kadar ertelenmesini SATICI’dan talep etme hakkını haizdir. ALICI tarafından siparişin iptal edilmesi halinde ürün tutarı 14 gün içinde kendisine nakden ve defaten ödenir.

5.8 İşbu Sözleşme ile, SATICI’nın, ALICI tarafından siteye kayıt formunda belirtilen veya daha sonra kendisi tarafından güncellenen adresi, e-posta adresi, sabit ve mobil telefon hatları ve diğer iletişim bilgileri üzerinden mektup, e-posta, SMS, telefon görüşmesi ve diğer yollarla iletişim, bildirim ve benzeri amaçlarla ALICI’ya ulaşma hakkı bulunmaktadır. ALICI, işbu sözleşmeyi kabul etmekle SATICI’nın kendisine yönelik yukarıda belirtilen iletişim faaliyetlerinde bulunabileceğini açıkça kabul ve beyan etmektedir.

5.9 ALICI, 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu (“KVKK”) gereğince, SATICI’nın işbu Sözleşme çerçevesinde sunduğu hizmetlerde faydalanabilmek amacıyla paylaştığı kişisel verilerinin SATICI tarafından, KVVK’da açıklandığı çerçevede; elde edilebilecek, kaydedilebilecek, muhafaza edilebilecek, hizmetlerini devam ettirebilmek amacıyla güncellenebilecek, yeniden düzenlenebilecek, mevzuatın izin verdiği durumlarda ve ölçüde, üçüncü kişilere açıklanabilecek, devredilebilecek, aktarılabilecek, paylaşılabilecek ve verinin kanunda sayılan diğer şekillerde işlenebilecek olduğunu açıkça kabul eder.

Kişisel verilerin SATICI tarafından işlenme amaçları ve hukuki sebepleri; ilgili mevzuat kapsamında, SATICI’nın ürün ve hizmetlerini sunabilmek ve kesintisiz olarak sürdürebilmek; işlem sahibinin bilgilerinin tespiti için kimlik, adres ve diğer gerekli bilgilerini kaydetmek; elektronik veya kağıt ortamında işleme dayanak olacak tüm kayıt ve belgeleri düzenlemek; tabi olduğu kanun ve yönetmelikler ile yetkilendirilmiş diğer kurum ve kuruluşlar gibi yerel ve uluslararası mevzuat ve resmi otoritelerce öngörülen bilgi saklama, raporlama, bilgilendirme yükümlülüklerine uymaktır. Kişisel veriler, kayıtların tutulması, ilgili kurumlara raporlamalar, satış, reklam ve pazarlama birimleri ile muhasebe işlemlerinde kullanılacaktır.

ALICI’nın KVVK’nın “İstisnalar” Başlıklı 28. Maddesinde Öngörülen haller saklı kalmak kaydıyla, KVKK’nın 11. maddesi çerçevesinde SATICI’ya başvurarak verilerinin; a) işlenip işlenmediğini öğrenme, b) işlenmişse bilgi talep etme, c) işlenme amacını ve amacına uygun kullanılıp kullanılmadığını öğrenme, ç) yurt içinde / yurt dışında aktarıldığı 3. kişileri bilme, d) eksik / yanlış işlenmişse düzeltilmesini isteme, e) KVKK’nın 7. maddesinde öngörülen şartlar çerçevesinde silinmesini / yok edilmesini isteme, f) aktarıldığı 3. kişilere yukarıda sayılan (d) ve (e) bentleri uyarınca yapılan işlemlerin bildirilmesini isteme, g) münhasıran otomatik sistemler ile analiz edilmesi nedeniyle aleyhinize bir sonucun ortaya çıkmasına itiraz etme, ğ) kanuna aykırı olarak işlenmesi sebebiyle zarara uğramanız hâlinde zararın giderilmesini talep etme hakkına sahiptir.

5.10 ALICI, sözleşme konusu ürünü teslim almadan önce muayene edecek; ezik, kırık, ambalajı yırtılmış vb. hasarlı ve ayıplı mal/hizmeti kargo şirketinden teslim almayacaktır. Teslim alınan mal/hizmetin hasarsız ve sağlam olduğu kabul edilecektir. Teslimden sonra mal/hizmetin özenle korunması borcu, ALICI’ya aittir. Cayma hakkı kullanılacaksa mal/hizmet kullanılmamalıdır. Fatura iade edilmelidir.

5.11 ALICI, SATICI’ya ait internet sitesine üye olurken verdiği kişisel ve diğer sair bilgilerin gerçeğe uygun olduğunu, SATICI’nın bu bilgilerin gerçeğe aykırılığı nedeniyle uğrayacağı tüm zararları, SATICI’nın ilk bildirimi üzerine derhal, nakden ve defaten tazmin edeceğini beyan ve taahhüt eder.

5.12 ALICI, SATICI’ya ait internet sitesini kullanırken yasal mevzuat hükümlerine riayet etmeyi ve bunları ihlal etmemeyi baştan kabul ve taahhüt eder. Aksi takdirde, doğacak tüm hukuki ve cezai yükümlülükler tamamen ve münhasıran ALICI’yı bağlayacaktır.

5.13 ALICI, SATICI’ya ait internet sitesini hiçbir şekilde kamu düzenini bozucu, genel ahlaka aykırı, başkalarını rahatsız ve taciz edici şekilde, yasalara aykırı bir amaç için, başkalarının maddi ve manevi haklarına tecavüz edecek şekilde kullanamaz. Ayrıca, üye başkalarının hizmetleri kullanmasını önleyici veya zorlaştırıcı faaliyet (spam, virus, truva atı, vb.) işlemlerde bulunamaz.

5.14 SATICI’ya ait internet sitesinin üzerinden, SATICI’nın kendi kontrolünde olmayan ve/veya başkaca üçüncü kişilerin sahip olduğu ve/veya işlettiği başka web sitelerine ve/veya başka içeriklere bağlantı verilebilir. Bu bağlantılar ALICI’ya yönlenme kolaylığı sağlamak amacıyla konmuş olup herhangi bir web sitesini veya o siteyi işleten kişiyi desteklememekte ve bağlantı verilen web sitesinin içerdiği bilgilere yönelik herhangi bir garanti niteliği taşımamaktadır.

5.15 İşbu sözleşme içerisinde sayılan maddelerden bir ya da birkaçını ihlal eden ALICI işbu ihlal nedeniyle cezai ve hukuki olarak şahsen sorumlu olup, SATICI’yı bu ihlallerin hukuki ve cezai sonuçlarından ari tutacaktır. Ayrıca; işbu ihlal nedeniyle, olayın hukuk alanına intikal ettirilmesi halinde, SATICI’nın ALICI’ya karşı Kullanım Sözleşmesi’ne uyulmamasından dolayı tazminat talebinde bulunma hakkı saklıdır.

6. MADDE: CAYMA HAKKI

6.1 ALICI; mesafeli sözleşmenin mal satışına ilişkin olması durumunda, ürünün kendisine veya gösterdiği adresteki kişi/kuruluşa teslim tarihinden itibaren 14 (on dört) gün içerisinde, SATICI’ya bildirmek şartıyla hiçbir hukuki ve cezai sorumluluk üstlenmeksizin ve hiçbir gerekçe göstermeksizin malı reddederek sözleşmeden cayma hakkını kullanabilir. Hizmet sunumuna ilişkin mesafeli sözleşmelerde ise, bu süre sözleşmenin imzalandığı tarihten itibaren başlar. Cayma hakkı süresi sona ermeden önce, tüketicinin onayı ile hizmetin ifasına başlanan hizmet sözleşmelerinde cayma hakkı kullanılamaz. Cayma hakkının kullanımından kaynaklanan masraflar SATICI’ya aittir. ALICI, iş bu sözleşmeyi kabul etmekle, cayma hakkı konusunda bilgilendirildiğini peşinen kabul eder.

6.2 Cayma hakkının kullanılması için 14 (on dört) günlük süre içinde SATICI’ya iadeli taahhütlü posta, faks veya e-posta ile yazılı bildirimde bulunulması ve ürünün işbu sözleşmede düzenlenen "Cayma Hakkı Kullanılamayacak Ürünler" hükümleri çerçevesinde kullanılmamış olması şarttır. Bu hakkın kullanılması halinde, 

a) 3. kişiye veya ALICI’ ya teslim edilen ürünün faturası, (İade edilmek istenen ürünün faturası kurumsal ise, iade ederken kurumun düzenlemiş olduğu iade faturası ile birlikte gönderilmesi gerekmektedir. Faturası kurumlar adına düzenlenen sipariş iadeleri İADE FATURASI kesilmediği takdirde tamamlanamayacaktır.)

b) İade formu,

c) İade edilecek ürünlerin kutusu, ambalajı, varsa standart aksesuarları ile birlikte eksiksiz ve hasarsız olarak teslim edilmesi gerekmektedir.

d) SATICI, cayma bildiriminin kendisine ulaşmasından itibaren en geç 10 günlük süre içerisinde toplam bedeli ve ALICI’yı borç altına sokan belgeleri ALICI’ ya iade etmek ve 20 günlük süre içerisinde malı iade almakla yükümlüdür.

e) ALICI’nın kusurundan kaynaklanan bir nedenle malın değerinde bir azalma olursa veya iade imkânsızlaşırsa ALICI kusuru oranında SATICI’nın zararlarını tazmin etmekle yükümlüdür. Ancak cayma hakkı süresi içinde malın veya ürünün usulüne uygun kullanılması sebebiyle meydana gelen değişiklik ve bozulmalardan ALICI sorumlu değildir. 

f) Cayma hakkının kullanılması nedeniyle SATICI tarafından düzenlenen kampanya limit tutarının altına düşülmesi halinde kampanya kapsamında faydalanılan indirim miktarı iptal edilir.

7. MADDE: CAYMA HAKKI KULLANILAMAYACAK ÜRÜNLER

ALICI’nın isteği veya açıkça kişisel ihtiyaçları doğrultusunda hazırlanan ve geri gönderilmeye müsait olmayan, iç giyim alt parçaları, mayo ve bikini altları, makyaj malzemeleri, tek kullanımlık ürünler, çabuk bozulma tehlikesi olan veya son kullanma tarihi geçme ihtimali olan mallar, ALICI’ya teslim edilmesinin ardından ALICI tarafından ambalajı açıldığı takdirde iade edilmesi sağlık ve hijyen açısından uygun olmayan ürünler, teslim edildikten sonra başka ürünlerle karışan ve doğası gereği ayrıştırılması mümkün olmayan ürünler, Abonelik sözleşmesi kapsamında sağlananlar dışında, gazete ve dergi gibi süreli yayınlara ilişkin mallar, Elektronik ortamda anında ifa edilen hizmetler veya tüketiciye anında teslim edilen gayrimaddi mallar,ile ses veya görüntü kayıtlarının, kitap, dijital içerik, yazılım programlarının, veri kaydedebilme ve veri depolama cihazlarının, bilgisayar sarf malzemelerinin, ambalajının ALICI tarafından açılmış olması halinde iadesi Yönetmelik gereği mümkün değildir. Ayrıca Cayma hakkı süresi sona ermeden önce, tüketicinin onayı ile ifasına başlanan hizmetlere ilişkin cayma hakkının kullanılması daYönetmelik gereği mümkün değildir.

Kozmetik ve kişisel bakım ürünleri, iç giyim ürünleri, mayo, bikini, kitap, kopyalanabilir yazılım ve programlar, DVD, VCD, CD ve kasetler ile kırtasiye sarf malzemeleri (toner, kartuş, şerit vb.) iade edilebilmeleri için ambalajlarının açılmamış, denenmemiş, bozulmamış ve kullanılmamış olmaları gerekir.

8. MADDE: YETKİLİ MAHKEME

İşbu sözleşmeden doğan uyuşmazlıklarda şikayet ve itirazlar, aşağıdaki kanunda belirtilen parasal sınırlar dâhilinde tüketicinin yerleşim yerinin bulunduğu veya tüketici işleminin yapıldığı yerdeki tüketici sorunları hakem heyetine veya tüketici mahkemesine yapılacaktır. Parasal sınıra ilişkin bilgiler aşağıdadır: 

1/1/2016 tarihinden itibaren geçerli olmak üzere:

a) İlçe tüketici hakem heyetlerine başvuru için üst parasal sınır, 2.320 Türk Lirası,

b) Büyükşehir statüsünde olan illerdeki il tüketici hakem heyetlerine başvuru için parasal sınır, 2.320 Türk Lirası ile 3.480 Türk Lirası arası,

c) Büyükşehir statüsünde olmayan illerin merkezlerindeki il tüketici hakem heyetlerine başvuru için üst parasal sınır, 3.480 Türk Lirası,

ç) Büyükşehir statüsünde olmayan illere bağlı ilçelerde, il tüketici hakem heyetlerine başvuru için parasal sınır, 2.320 Türk Lirası ile 3.480 Türk Lirası arası,

olarak tespit edilmiştir.

9. MADDE: DİĞER HÜKÜMLER

ALICI, Site üzerinden verdiği siparişe ait ödemeyi gerçekleştirdiğinde işbu sözleşmenin tüm koşullarını kabul etmiş sayılacaktır. İşbu sözleşmede yer alan herhangi bir hükmün geçersiz veya uygulanamayacak olması, sözleşmenin diğer hükümlerinin geçerliliğini etkilemeyecektir.