Kullanım Koşulları

Kullanım Koşulları

Bu Sözleşme BUĞDAY DERNEĞİ İKTİSADİ İŞLETMESİ’ne (bundan sonra BUĞDAY olarak adlandırılacaktır) ait dukkan.bugday.org adlı web sitesinin (bundan sonra “Site” olarak adlandırılacaktır) kullanım koşullarını belirler; siteyi kullanan herkes (bundan sonra “Kullanıcı” olarak adlandırılacaktır) siteyi kullanmakla bu koşulları tümüyle ve eksiksiz kabul etmiş olur. Bu sözleşme koşullarını kabul etmeyenlerin siteyi kullanmamaları gerekir.


1. Sorumluluklar

1.1. BUĞDAY, fiyatlar ve sunulan ürün ve hizmetler üzerinde değişiklik yapma hakkını her zaman saklı tutar.

1.2. BUĞDAY, kullanıcının sözleşme konusu hizmetlerden, teknik arızalar dışında yararlandırılacağını kabul ve taahhüt eder.

1.3. Kullanıcı, siteye üye olurken vermiş olduğu eksik ve yanlış bilgi dolayısıyla uğrayacağı zararlardan sadece kendisinin sorumlu olacağını, yanlış bilgi vermesi durumunda ve işbu sözleşmenin Üye tarafından ihlali halinde, BUĞDAY’ın tek taraflı olarak herhangi bir ihbara ve ihtara ihtiyaç duymaksızın üyeliğini sona erebileceğini kabul eder.

1.4. BUĞDAY tarafından Sitenin iyileştirilmesi, geliştirilmesine yönelik olarak ve/veya yasal mevzuat çerçevesinde Siteye erişmek için kullanılan Internet servis sağlayıcısının adı ve Internet Protokol (IP) adresi, Siteye erişilen tarih ve saat, Sitede bulunulan sırada erişilen sayfalar ve Siteye doğrudan bağlanılmasını sağlayan web sitesinin Internet adresi gibi birtakım bilgiler toplanabilir. Kullanıcı, bu bilgilerin toplanmasını kabul eder. 

2. Fikri Mülkiyet Hakları

2.1.  Sitede yer alan ünvan, işletme adı, marka, patent, logo, tasarım, bilgi ve yöntem gibi tescilli veya tescilsiz tüm fikri mülkiyet hakları Site işleteni ve sahibi BUĞDAY’a veya belirtilen ilgilisine ait olup, ulusal ve uluslararası hukukun koruması altındadır. Sitenin ziyaret edilmesi veya bu Sitedeki hizmetlerden yararlanılması söz konusu fikri mülkiyet hakları konusunda hiçbir hak vermez.

2.2. Kullanıcı, Sitede yer alan içeriği kısmen veya tamamen satamaz, kiralayamaz veya üçüncü şahıslara devredemez.

3. Gizli Bilgi

3.1. BUĞDAY, site üzerinden kullanıcıların ilettiği kişisel bilgileri 3. kişilere açıklamayacaktır. Bu kişisel bilgiler; kişi adı-soyadı, adresi, telefon numarası, cep telefonu, e-posta adresi gibi Kullanıcıyı tanımlamaya yönelik her türlü diğer bilgiyi içermekte olup, kısaca ‘Gizli Bilgiler’ olarak anılacaktır.

3.2. Kullanıcı, tanıtım, reklam, kampanya, promosyon, duyuru vb. pazarlama faaliyetleri kapsamında kullanılması ile sınırlı olmak üzere, Sitenin sahibi olan BUĞDAY’ın kendisine ait iletişim bilgilerini iştirakleri ile paylaşmasına, kendisi veya iştiraklerine yönelik bu bağlamda elektronik ileti almaya onay verdiğini kabul ve beyan eder.

3.3. Kullanıcı, işbu sözleşme ile vermiş olduğu onayı, hiçbir gerekçe açıklamaksızın iptal etmek hakkını sahiptir. İptal işlemini BUĞDAY, derhal işleme alıp, 3 (üç) işgünü içerisinde kullanıcıyı elektronik ileti almaktan imtina eder.

3.4. Gizli Bilgiler, ancak resmi makamlarca usulü dairesinde bu bilgilerin talep edilmesi halinde ve yürürlükteki emredici mevzuat hükümleri gereğince resmi makamlara açıklama yapılmasının zorunlu olduğu durumlarda resmi makamlara açıklanabilecektir.

4. Kayıt ve Güvenlik

Kullanıcı, doğru, eksiksiz ve güncel kayıt bilgilerini vermek zorundadır. Aksi halde bu Sözleşme ihlal edilmiş sayılacak ve Kullanıcı bilgilendirilmeksizin hesap kapatılabilecektir.

Kullanıcı, site ve üçüncü taraf sitelerdeki şifre ve hesap güvenliğinden kendisi sorumludur. Aksi halde oluşacak veri kayıplarından ve güvenlik ihlallerinden veya donanım ve cihazların zarar görmesinden BUĞDAY sorumlu tutulamaz.

5. Mücbir Sebep

Tarafların kontrolünde olmayan; tabii afetler, yangın, patlamalar, iç savaşlar, savaşlar, ayaklanmalar, halk hareketleri, seferberlik ilanı, grev, lokavt ve salgın hastalıklar, altyapı ve internet arızaları, elektrik kesintisi gibi sebeplerden dolayı sözleşmeden doğan yükümlülükler taraflarca ifa edilemez hale gelirse, taraflar bundan sorumlu değildir. Bu sürede tarafların işbu Sözleşme’den doğan hak ve yükümlülükleri askıya alınır.

6. Sözleşmenin Bütünlüğü ve Uygulanabilirlik

İşbu sözleşme şartlarından biri, kısmen veya tamamen geçersiz hale gelirse, sözleşmenin geri kalanı geçerliliğini korumaya devam eder.

7. Sözleşmede Yapılacak Değişiklikler

BUĞDAY, dilediği zaman sitede sunulan hizmetleri ve işbu sözleşme şartlarını kısmen veya tamamen değiştirebilir. Değişiklikler sitede yayınlandığı tarihten itibaren geçerli olacaktır. Değişiklikleri takip etmek Kullanıcı’nın sorumluluğundadır. Kullanıcı, sunulan hizmetlerden yararlanmaya devam etmekle bu değişiklikleri de kabul etmiş sayılır.

8. Tebligat

İşbu Sözleşme ile ilgili taraflara gönderilecek olan tüm bildirimler, BUĞDAY’ın bilinen e-posta adresi ve kullanıcının üyelik formunda belirttiği e-posta adresi vasıtasıyla yapılacaktır. Kullanıcı, üye olurken belirttiği adresin geçerli tebligat adresi olduğunu, değişmesi durumunda 5 gün içinde yazılı olarak diğer tarafa bildireceğini, aksi halde bu adrese yapılacak tebligatların geçerli sayılacağını kabul eder.

9. Delil Sözleşmesi

Taraflar arasında işbu sözleşme ile ilgili işlemler için çıkabilecek her türlü uyuşmazlıklarda tarafların defter, kayıt ve belgeleri ile ve bilgisayar kayıtları ve faks kayıtları 6100 sayılı Hukuk Muhakemeleri Kanunu uyarınca delil olarak kabul edilecek olup, kullanıcı bu kayıtlara itiraz etmeyeceğini kabul eder.

10. Uyuşmazlıkların Çözümü

İşbu Sözleşme’nin uygulanmasından veya yorumlanmasından doğacak her türlü uyuşmazlığın çözümünde İstanbul Mahkemeleri ve İcra Daireleri yetkilidir.